War Memorial at Lochcarron, Highlands, ScotlandDILEAS GU BRATH
1914 ~ 1918.
AN CUIMHNE BHUAN
AIR AR GAISGICH
IS AIR AN ARD-IOBAIRT IS AN SEIRBHEIS
ANN AN COGADH BARRAICHTE AN T-SAOGHAIL
TRE AM BHEIL AR N-ONAIR IS AR SAORSA
A MAIRSINN GUN SMAL
AGUS AR DACHAIDHEAN
GUN BHRISEADH.
SHLUIGEADH SUAS AM BAS LE BUAIDH.


1914 ~ 1918
Captain Roderick Maclean   R.N. Slumbay
Lieutenant Alexander Morrison   R.C.A. Lochcarron
Sergeant Murdo Michie Lochcarron
Sergeant Malcolm Finlayson Kishorn
Sergeant William Finlayson Kishorn
Corporal Donald Mackenzie   D.C.M. Ardneaskin
Corporal John Mackenzie   M.M. Attadale
Corporal Duncan McLennan Coulags
Lieutenant Corporal Murdo Macrae Lochcarron
Private Kenneth Cameron Attadale
Private Robert Crombie Attadale
Private Roderick Finlayson Slumbay
Private Donald Finlayson Kishorn
Private Thomas Fraser Lochcarron
Private David Jackson Glenmore
Private Murdo Kennedy Slumbay
Private John Kennedy Lochcarron
Private William Michie Achnashellach
Private William Macdonald Strathcarron
Private Roderick Mackay Slumbay
Private Colin Mackenzie Stromemore
Private Roderick Mackenzie Stromemore
Private Duncan Mackenzie Slumbay
Private John Mackenzie Slumbay Island
Private Duncan Mackenzie Lochcarron
Private William Mackenzie Achnashellach
Private Duncan Maclean Balnacra
Private John Macrae Kishorn
Private Francis Jackson Reid New Kelso1939 ~ 1945
Flight Sergeant Roderick Mackenzie Slumbay
Private Donald Mackenzie Lochcarron
Private Murdo Hector Mackenzie Slumbay
Private John Mackintosh Slumbay Island
Gunner Alex. Macrae Lochcarron
Sergeant Finlay Macrae Lochcarron
Private Jack Macrae Lochcarron
Private Duncan Maclennan Corrie Fionnarach